O rase / About the Breed

 

     Coton de Tuléar je dobrosrdečný spoločník s balvnenou srsťou, ktorý žije absolútne pre svoju rodinu a ľahko sa prispôsobí akémukoľvek životnému štýlu a potrebám. Je prítulný, sladký, roztomilý, so šašovskou osobnosťou a vždy pripravený na zábavu.

     Coton de Tuléar is a sweet-natured companion with a cotton-like coat, who lives absolutely for his family and easily accostums to any lifestyle and needs. He is cute, sweet, cuddly, with clownish personality, and always prepared for fun.

 

     Coton nebol chovaný pre nič iné ako byť spoločník a do dnešného dňa to je to, čo vie najlepšie. Sústredene otáča hlavičku do strán, keď sa neho hovorí a niekedy sa bude snažiť aj odpovedať. Rád sa s ľuďmi rozpráva, používa pri tom svoj vlastný jazyk so špeciálnymi vokalizáciami, vrátane vrčania. Bude milovať ak mu odpoviete.

     Coton was never bred for anything else just to be the compation and to this day, it is what he knows the best. He intently turns his head, when spoken to and will even try to answer. He likes to talk to humans using his own language with special vocalisations, including growling. He will love when you answer him.

 

     Pre Cotona sa perfektný deň skladá z toho, že je so svojím pánom/rodinkou, či už leží pri nohách zatiaľ čo on/ona pracuje, alebo jeho/ju nasleduje z izby do izby, alebo je spoločníkom na prechádzkach a výletoch. Tvorí si silné väzby s členmi rodiny a nemá rád keď je od nich oddelený.

     For Coton, a perfect day consists of nothing more than being with his master/family, whether he is laying at his/her feet while he/she works, or following him/her from room to room, or is a companion on various trips. He forms  strong connection with the family members and does not like to be separated from them.


     Coton sa ľahko prispôsobuje potrebám svojho pána. Spí keď ste zaneprázdnení, jedno oko pootvorené, aby Vás mohol nasledovať, ak opustíte izbu. Je známy ako dobrý a flexibilný cestovateľ, možno ako pozostatok jeho námorníckych dní, keď robil spločnosť dámam na dlhých cestách loďou. 

     Coton quickly adjusts to any needs of his master. He sleeps when you are busy, one eye half-opened so that he can follow you when leaving the room. He is know as good and flexible traveller, maybe as a reminder of his sea days, when he accompanied ladies on the long boat journeys.

 

     Je to inteligentný pozorný psík, ktorý sa rýchlo učí. Najmä, ak je to prezentované pozitívnym spôsobom. Odmeňte ho pochvalou, hrou, pochúťkami a dajte mu najavo, akú skvelú prácu vykonal. Pamätajte si, že jeho cieľom je Vás potešiť. Rád sa hrá aj na šaša za pozornosť, ktorú miluje. Coton môže raz alebo dvakrát zaštekať, ak sa ozve zvonček, alebo uvidí niečo zaujímavé, ale nikdy nie len tak, prípadne pre zábavu.

     Coton is an inteligent observant dog, who learns quickly. Especially, when the new trics are presented in a postive manner. Reward him with praise, game, dog treets, and show him what great job he has done. Remember that his aim is to please you. He may even play a clown for attention that he loves. Coton may bark once or twice when the door bell rings, or he sees something interesting, but never just for the sake of it, or for fun.

 

     Coton je vytrvalý pes, ktorý sa rád hrá vo všetkých typoch počasia, vrátane snehu a dažďa. Je vhodný na bývanie v akomkoľvek prostredí, od bytov po veľké domy. Keď je čas na hranie, chytí coton svoju obľúbenú hračku a prinesie Vám ju aby ste mu ju mohli hádzať. Miluje prechádzky, ale jeho potreby pohybu nie sú prehnané. Hra vnútri alebo za oploteným pozemokom rovnako ľahko uspokojí jeho potreby, kým bude mať dostatok ľudskej spoločnosti. Zároveň však s Vami vydrží šľapať aj na dlhých túrach a kľudne si ho môžete so sebou brávať aj behať.

     Coton is perseverent dog, who likes to play in all sorts of weather, including snow and rain. He is well-suited to live in any enviroment, from apartments to big houses. When it is time to play, coton will grab his favourite toy and fetch it to you, so that you can throw it to him. He loves strolls, but his activity needs are not excessive. Play inside or behind a fenced yard will just as easily satisfy his need for activity, as long as he has enough human companionship. However, he will as easily be your companion on long strolls and hikes and you can even take him with you when you go for a run.

    

     Coton sa vždy snaží potešiť a čokoľvek urobí radosť Vám, urobí radosť aj jemu, kým od Vás nemusí byť vzdialený. Preto sa tieto psíky často využívajú pri canisterapii a vynikajú aj v aktivitách ako su skúšky poslušnosti, agility a tanci so psom.

     Coton always aims to please and whatever makes you happy will make him happy, as long as he doesn't need to be apart from you. For this reason, these dogs are often used in canistherapy and even excell in activities like obedience, agility, and dog dancing.

 

     Cotoni sú vhodní aj k deťom. Milujú hru a sú dostatočne energickí, aby boli spoločníkmi na hru pre staršie deti, ak sa k nim správajú s úctou. Rýchlo sa však naučia schovávať pred nemotornými mladšími deťmi, ktoré ich môžu pohladiť príliš tvrdo, náhodne kopnúť, alebo na nich stúpiť.

     Cotons are good with kids. They are fun-loving and energetic enough to be playmates for older children, who treat them with respect. However, they will quickly learn to hide from clumpsy younger children, who may pat them too hard, accidentally kick them, or step on them.

 

     Cotoni dávajú prednosť spoločnosti ľudí, ale dobre vychádzajú aj s ostatnými cotonmi, psami iných rás a mačkami. Ak ľudská rodinka býva často preč, ocenia prítomnosť iného zvieraťa.

     Cotons prefer the company of people, but they get along well with other cotons, dogs of other breeds, and cats. If his human family is oftern away, coton will appreciate the company of another animal.